Year: 2020 Volume: 1 Issue: 2

Journal of Global Tourism and Technology Research (JGTTR)

Year                : 2020     Volume         : 1     Issue:       2          

Cover,    Editorial Board and Contents 

1. Use of Technology in Museums, Sample Applications

Lütfi ATAY, Tuğçe YÜKSEL

2. Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale       Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

 The Effect of Tourism Student’ Social Media Usage on Their Academic Success: The Case of Çanakkale Onsekiz  Mart University 

   Sinan GÖKDEMİR, Sezer KÖSELER

3. Algılanan Hizmet Kalitesinin Maraton Katılımcıların Memnuniyetine Etkisi: Gelibolu Maratonu Örneği

The Effect of the Perceived Service Quality on Marathon Participants Satisfaction: The Case of Gallipoli Marathon 

Hacı Mehmet Yıldırım, Hüseyin Süleyman BÜYÜKTEPE, Uğurkan SAVAŞCI

 4. Belediye Belgeli Tesislerin Web Sitelerine Yönelik Değerlendirme: Burhaniye Örneği

Evaluation of Municipal Certificated Facilities on Web Sites: Example 0f Burhaniye

Mehmet Oğuzhan İLBAN, Duygu HARBALİOGLU